SINGHA EXLORING INNOVATON

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  • ส่งเสริมการพัฒนาและต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  • กระตุ้นนักศึกษาและคนในสังคมให้เล็งเห็นความสำคัญของสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งเป็นรากฐานของนวัตกรรมและเทคโนโลยี
  • สนับสนุนให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ
  • เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำองค์ความรู้ในสาขาวิชาที่เรียนมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
  • ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของอาชีวศึกษาไทย

ประโยชน์ที่ผู้เข้าโครงการจะได้รับ

  • เกิดความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับการออกแบบสิ่งประดิษฐ์ที่ออกแบบมา
  • สามารถนำแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ มาสร้างเป็นผลงานจริงได้
  • นำองคค์ความรู้ด้านต่างๆ มาใช้ในการผลิตผลงานสิ่งประดิษฐ์นั้นๆ
  • ได้แลกเปลี่ยนความรู้ และแก้ไขปัญหาผ่านการปฏิบัติงานจริง
  • สามารถนำเสนอผลงานผ่านกระบวนการ คิด วิเคราะห์ เชื่อมโยง